28 വർഷം മുൻപുള്ള കേസുകൾക്ക് വരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി കെ.എസ്.ആർ .ടി.സി

1993 മുതൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര ഇനത്തിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്ന തുക വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജിന്റെ ഭാ​ഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ അദാലത്ത് വഴിയാണ് 121 കേസുകളിലെ 88,80,990 രൂപ വിതരണം ചെയ്തത്.

വർഷങ്ങളായി കെഎസ്ആർടിസി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് കോടതികൾ വിധിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ ഇനത്തിൽ 1179 കേസുകളിലായി 62 കോടി രൂപയോളം നൽകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൂടിക്കൂടി വരവെ വേ​ഗത്തിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്.997 ജനുവരി 17 ൽ ഉത്തരവ് ആയ 1993 ൽ ഫയൽ ചെയ്ത OP(MV)733/1993 കേസിന് വരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10 ന് നാഷണൽ ലോ അദാലത്ത് ദിനത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ലീ​ഗൽ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ പലിശ രഹിത സെറ്റിൽമെന്റിൽ പങ്കെടുത്ത 121 പേർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു .

പലിശ രഹിത പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് 15 ദിവസത്തിനകം തുക ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കേണ്ടവർ പലിശ രഹിത സെറ്റിൽമെന്റിന് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് യൂണിറ്റുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മുൻ​ഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് സിഎംഡി ബിജുപ്രഭാകർ ഐഎഎസ് അറിയിച്ചു.

25 thoughts on “28 വർഷം മുൻപുള്ള കേസുകൾക്ക് വരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി കെ.എസ്.ആർ .ടി.സി

  1. ソフーレク 0-2 ベ  ロイヤル・フラッシュとは,同じカードの種類(クラブ,スペード,ダイヤ,ハート)のエース,キング,クイーン,ジャック,10の組み合わせだから4種類で出来ます。確率を求めるには,トランプ52枚の中から5枚を取るから 52C5 =2598960通りで,ロイヤル・フラッシュは4種類できるので, pixivで「インディアンポーカー」の小説を投稿する   4/2598960≒1/650000 ホールデム及びオマハポーカーにて、テーブルの中央にフェイスアップで置かれた第5のコミュニティカードのこと。 このカードは、ターンと称されます。 セブンカードスタッドポーカーにて4枚目に受け取るカードのことでもあります。 https://brokeanxiousmama.com/community/profile/france28a06906/ オールインをしたプレイヤーのチップは全額没収され、通常通り勝者に渡されます。ただし、オールインをしたプレーヤーが複数いた場合はその限りではありません。それについては次の項目で説明します。 そこで、ポーカーでチェックをするべきタイミングを確認していくことにしましょう。 M1グランプリについて 自分は正直錦鯉さん達のネタが面白くないと感じました。Twitterなどで見ると面白いと言ってる人の方が明らかに多かったです。自分は一般との価値観が違くおかしいのでしょうか。 ポーカーで成功するには、バンクロールの管理と自分に合ったスタックサイズを選ぶことが肝心です。プレイを始めてからリミットが高すぎると感じたら、そのまま続けても良い結果は残せません。このような状況では神経質になりますし、まずはポーカーを楽しめなくなり、判断も鈍ります。スキルのあるプレイヤーはそれをよく分かっていて、無理のないリミットでしかプレイしません。

  2. Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року,
    які вже вийшли Ви можете дивитися українською на нашому сайті Link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap